Wykaz monografii i artykułów naukowych

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Doktryna Trzeciej Pozycji i eurazjatyzm Aleksandra Dugina jako wizje alternatyw wobec demokracji liberalnej. Analiza porównawcza, promotor: prof. dr hab. J. Sielski, recenzenci: prof. dr hab. J. Bartyzel, prof. dr hab. A. de Lazari.

Monografie:

Karczewski K., Ani liberalizm, ani marksizm. Koncepcje ideowo-polityczne współczesnego polskiego narodowego radykalizmu na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski, Szczecin 2015, https://pl.scribd.com/doc/297083132/K-karczewski-NOP – książka elektroniczna (recenzje wydawnicze: prof. dra hab. Jacka Bartyzela i prof. dra hab. Jerzego Sielskiego).

Karczewski K., Tradycja, Imperium, Geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej, Toruń 2017.

Karczewski K., Miecz i Krzyż. Doktryna polityczna Trzeciej Pozycji i jej geneza na tle zjawiska terceryzmu, Warszawa 2019.

 

Artykuły naukowe i recenzje

Karczewski K., Narodowe Odrodzenie Polski jako reprezentant rewolucji konserwatywnej w Polsce, [w:] Konserwatyzm na Podlasiu, pod red. P. Georgicy, Białystok 2005.

Karczewski K., Wizje państwa w koncepcjach ideowo-programowych wybranych polskich ugrupowań nacjonalistycznych, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, pod red. K. Kowalczyka, Ł. Tomczaka, Toruń 2007.

Karczewski K., recenzja pracy Krzysztofa Tyszki „Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej”, [w:] „Świat idei i polityki”, tom 6, Bydgoszcz 2006.

Karczewski K., Koncepcje gospodarcze współczesnej polskiej skrajnej prawicy na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski, [w:] Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji, pod red. L. von Zitzewitz, Kulice 2010.

Karczewski K., Koncepcja sojuszu tradycyjnych religii eurazjatyckich Aleksandra Dugina jako duchowy fundament integracji przestrzeni eurazjatyckiej, „Ideopolityka”, 2012, nr 1.

Karczewski K., Od „Hiszpanii Imperialnej” do „Imperium Europejskiego”. Fundamentalne koncepcje ideowo-polityczne hiszpańskich narodowych rewolucjonistów przełomu XX i XXI w. Część I. „Nacjonaliści hiszpańscy”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 2013, nr 2.

Karczewski K., Od „Hiszpanii Imperialnej” do „Imperium Europejskiego”. Fundamentalne koncepcje ideowo-polityczne hiszpańskich narodowych rewolucjonistów przełomu XX i XXI w. Część II. „Nacjonaliści europejscy”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 2013, nr 3.

Karczewski K., Między Evolą a Mao. Wizja państwa w koncepcjach „nazi-maoizmu” końca lat sześćdziesiątych i lat siedemdziesiątych XX w. na przykładzie Claudia Muttiego i Franco Giorgio Fredy, „Pro Fide Rege et Lege”, 2012, nr 1 (69).

Karczewski K., recenzja pracy Marka Trojanowskiego „Platon jako Führer. Polityczny platonizm w Niemczech 1918-1945”, „Pro Fide Rege et Lege”, 2012, nr 1 (69).

Karczewski K., Naród jako Absolut? O relacjach między ideą narodu a Bogiem w eurazjatyckiej doktrynie Aleksandra Dugina, [w:] Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych, pod red. B. Grotta, Warszawa 2015.

Karczewski K. Naród i nacjonalizm rosyjski w doktrynie eurazjatyzmu Aleksandra Dugina, „Atheneum”, 2014, nr 41.

Karczewski K., Postsowiecki imperializm czy alternatywa wobec mondializmu? Rosja w optyce Narodowego Odrodzenia Polski, „Pro Fide Rege et Lege”, 2013, nr 1 (71).

Karczewski K, Cywilizacja a religia jako główne kategorie metapolityczne według księdza Michała Poradowskiego, „Ideopolityka”, 2013, nr 3.

Karczewski K., Przez Naród do Boga. Nacjonalizm chrześcijański jako egzemplifikacja oddziaływania katolicyzmu na nacjonalizm, [w:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, pod red. R. Michalaka, Zielona Góra 2015.

Karczewski K., Polski nacjonalizm w szerokiej perspektywie, „Sprawy Narodowościowe”, 2015, nr 15 (recenzja pracy Bogumiła Grotta „Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha”).

Karczewski K., „Tat twam asi”. Pojęcie „manifestacjonizm” w ujęciu Aleksandra Dugina a jego tworzenie podstaw duchowych dla współpracy Rosji z Azją, „Przemiany polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej”, pod red. S. Gardockiego, Toruń 2016.

Karczewski K., Dugin – teoretyk imperializmu rosyjskiego w dobie postsowieckiej i kwestia suwerenności państwa polskiego, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, pod red. B. Grotta, O. Grotta, Warszawa 2016.

Karczewski K., Zen i doktryna szkoły „Czystej Ziemi” w Japonii jako przykład wschodniego wariantu gnozy politycznej, [w:] Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, pod red. J. Marszałka-Kawy, M. Dahla, Toruń 2018.

Karczewski K., Grupa Wyszehradzka kontra Trójmorze? O stosunku A. Dugina do Europy
Środkowo-Wschodniej
, „Pro Fide Rege et Lege”, 2019, nr 82.